brandbrief Bewonerscomité aan het Stadsdeel

Stadsdeel Amsterdam Noord
Dagelijks Bestuur
t.a.v.: Kees Diepeveen
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
k.diepeveen@noord.amsterdam.nl

CC: Chris de Wild-Propitius, Beate Sisenop

Betreft: Spoedeisend verzoek voor overleg over de aanpak van Ymere in de van der Pekbuurt

datum: 7 december 2006

Geachte heer Diepeveen,


Stadsdeel Amsterdam Noord
Dagelijks Bestuur
t.a.v.: Kees Diepeveen
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
k.diepeveen@noord.amsterdam.nl

CC: Chris de Wild-Propitius, Beate Sisenop

Betreft: Spoedeisend verzoek voor overleg over de aanpak van Ymere in de van der Pekbuurt

datum: 7 december 2006

Geachte heer Diepeveen,

Het Bewonerscomité van der Pek wil zo spoedig mogelijk een gesprek met u over het verloop van de renovatieplannen in de van der Pekbuurt. Wij benadrukken dat we positief staan tegenover veranderingen in de Van der Pekbuurt maar we zijn zeer verontrust over het verloop van de planvorming en het tempo van het proces.

Uit het bewonersonderzoek 2006 blijkt dat 71 % van de bewoners in de huidige woning wil blijven wonen. Omdat er geen draagvlak is voor een gedwongen aanpak hebben Ymere en het Bewonerscomité vervolgens het volgende afgesproken:
– De renovatie zal op vrijwillige basis uitgevoerd worden.
– Met huisbezoeken worden de wensen en mogelijkheden in een deel van de wijk, “het onderzoeksgebied”, onderzocht. Op basis van de resultaten wordt een voorbeeldproject gestart: de renovatie van een aantal panden in een paar complexen. De huurders in dit voorbeeldproject krijgen de status van stadsurgent. Deze werkwijze is helder geformuleerd in een nieuwsbrief van Ymere met de aankondiging van dit project dd. juni 2006, zie de bijlage.

Ymere heeft, tegen opvattingen van het Bewonerscomite in, het plan van aanpak veranderd.
– Ymere heeft een vergunning aangevraagd voor tijdelijke verhuur van alle woningen in het onderzoeksgebied en alle bewoners in dit gebied dienen volgens Ymere stadsurgent te worden.
– Uit gesprekken met verontruste huurders op de door het Bewonerscomité georganiseerde informatie-avond, 29 november jl. blijkt dat er in de huisbezoeken geadviseerd wordt te tekenen voor een stadsurgentie. Hierbij wordt aangegeven dat in 2008 iedereen verplicht wordt te verhuizen en de kansen op een goede herhuisvesting dan verkeken zijn. Ymere misleidt op deze wijze bewoners die niet weten dat de renovatie op vrijwillige basis zal plaatsvinden. Getuige ook de brief van het OGA, waarin niet staat dat renovatie op vrijwillige basis gebeurt. Volledige tekst zie bijlage.
– Het Bewonerscomité vindt dat er geen sprake meer is van een “voorbeeldproject” maar van de “eerste fase in een vernieuwingsoperatie”. Ymere probeert een maximaal aantal woningen vrij te krijgen. Na afgifte van een peildatum voor het hele onderzoeksgebied kan via de 70% regeling getracht worden om de overige bewoners alsnog te dwingen te verhuizen.

Ymere heeft bij de Dienst Wonen een vergunning voor tijdelijke verhuur binnen het onderzoeksgebied aangevraagd en sluit op dit moment slechts gebruikersovereenkomsten af.
– De voorwaarden voor het afgeven van een vergunning voor tijdelijke verhuur zijn volgens de uitvoeringsinstructie 12 van de gemeente Amsterdam:
“Vooraf dient aannemelijk te zijn of aannemelijk gemaakt te worden dat de woonruimte binnen afzienbare tijd (binnen twee jaar) leeg moet worden opgeleverd ten behoeve van de uitvoering van sloop of vernieuwbouw. Van vernieuwbouw is sprake als woningverbetering redelijkerwijs niet in bewoonde staat kan worden uitgevoerd. De eigenaar dient een haalbaarheidsonderzoek te overleggen, waaruit blijkt wat de inhoud van het plan is en een planning waaruit blijkt waanneer de uitvoering kan starten.”
– Ymere heeft tot op heden geen haalbaarheidsonderzoek overlegd, de inhoud van de renovatieplannen en het tijdspad zijn nog niet bekend. Het is onbekend hoeveel panden er uiteindelijk binnen een bepaalde periode gerenoveerd zullen gaan worden.

De huidige plannen van Ymere bieden onvoldoende houvast om een beslissing over de peildatum te nemen.
– Eén van de voorwaarden is dat er draagvlak in de buurt dient te zijn voor renovatie.
– In het draaiboek woonruimtebemiddeling van de gemeente staat: “De corporatie meldt aan het Ontwikkelingsbedrijf welk complex zij gaat aanpakken (aantal woningen, adressen, huisnummers). Tevens wordt de geplande sloopdatum gemeld. Het Ontwikkelingsbedrijf stelt in overleg met het Stadsdeel en de corporatie een peildatum vast. Deze datum ligt tussen 1 en 1 1/2 jaar voor de sloopdatum.”)
– Nogmaals: Ymere heeft tot op heden geen helderheid verschaft over de concrete plannen, welke complexen/panden er gerenoveerd gaan worden en over de planning.

Samengevat
Omdat het Stadsdeel advies geeft over de vergunningen voor een peildata en tijdelijke verhuur kan het Stadsdeel invloed op de aanpak uitoefenen. Om Ymere aan te zetten tot het, in samenspraak met de bewoners, formuleren van een gedegen buurtvisie en concrete plannen, verzoeken wij het Stadsdeel met klem een negatief advies te geven aan het OGA en aan de Dienst Wonen. Een positief advies kan pas gegeven worden als duidelijk is wat het voorbeeldproject is, de plannen verder zijn uitgewerkt en de volgende dingen zijn vastgelegd:
– het aantal woningen dat wordt samengevoegd
– het aantal woningen dat alleen wordt gerenoveerd
– het aantal woningen dat niet zal worden gerenoveerd
– een overzicht van de aantallen en typen woningen met de nieuwe sociale huren/markthuren en koopprijzen

In een gesprek willen wij deze dingen graag toelichten. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zo spoedig mogelijk voor het maken van een afspraak contact op laat nemen met Danny Eijlers: tel: 020-6314201 of: 06-21463850. In de bijgevoegde brief aan Ymere en de nieuwsbrief van Ymere over het voorbeeldproject vindt u meer achtergrondinformatie.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Van der Pek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *