verslag stadsdeel op bezoek in de van der Pekbuurt

Amsterdam, 22 juni 2009

L.S.

Het bewonerscomité Van der Pek is blij met het bezoek van het stadsdeel op 19 juni. Het comité is bijzonder verontrust naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, besproken op de vergadering met Ymere op 18 juni. Wij waarderen het zeer dat we de gelegenheid hebben gekregen om met u te praten over wat gaande is in de Van der Pekbuurt. Graag willen wij u middels deze brief een samenvatting geven van wat besproken is en van de visie van het bewonerscomité op een aantal punten.


Amsterdam, 22 juni 2009

L.S.

Het bewonerscomité Van der Pek is blij met het bezoek van het stadsdeel op 19 juni. Het comité is bijzonder verontrust naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, besproken op de vergadering met Ymere op 18 juni. Wij waarderen het zeer dat we de gelegenheid hebben gekregen om met u te praten over wat gaande is in de Van der Pekbuurt. Graag willen wij u middels deze brief een samenvatting geven van wat besproken is en van de visie van het bewonerscomité op een aantal punten.

1. Op de vergadering met Ymere op 18 juni werd duidelijk dat Ymere afziet van de afgesproken aanpak in het onderzoeksgebied. In plaats van pandsgewijs en vrijwillig te renoveren wil Ymere een aantal stroken woningen helemaal leeg krijgen om daar bloksgewijs te renoveren: het voorbeeldproject. Ron Onverzaagt benadrukte dat als het na eind oktober niet gelukt is om de stroken vrijwillig leeg te krijgen, Ymere naar het stadsdeel en de rechter stapt om de laatste zittende bewoners te dwingen om te vertrekken. Het stadsdeel reageerde verbaasd omdat Ymere heeft hierover niets heeft gezegd aan het stadsdeel.

2. N.a.v het voorbeeldproject wil Ymere evalueren om te kijken hoe ze verder gaat met de rest van de buurt. De vrijwilligheid is daarbij niet gegarandeerd. Er is gevochten voor een sociaal plan. Nu blijkt dat het maar voor een paar mensen geldt: alleen voor de mensen in het voorbeeldproject, i.p.v. voor iedereen in het onderzoeksgebied en mogelijk de hele buurt.

3. De vergunning voor stadsvernieuwingsurgentie die is afgegeven in het onderzoeksgebied ten behoeve van het voorbeeldproject (pandsgewijze vrijwillige renovatie), wordt nu dus gebruikt voor iets heel anders dan waarvoor toestemming is gegeven. Het bewonerscomité is daarom van mening dat de vergunning voor stadsvernieuwingsurgentie moet stoppen.

4. Ymere voert als argumenten aan voor het niet pandsgewijs maar bloksgewijs willen renoveren:
a. Dat uit bouwkundige onderzoeken blijkt dat zwam alleen per blok kan worden aangepakt om het niet te laten terugkeren.
b. Dat de fundering aangetast is door bacteriën, waardoor het aanbrengen van vervangende fundering nodig is. Dat moet per blok en kan niet in bewoonde toestand.
c. Dat ze een destructief onderzoek wil laten uitvoeren in de vrijgekomen stroken.
d. Dat ze een onderzoek wil doen naar stadswarmte. (Dit is de afgelopen jaren niet eerder ter sprake gekomen.)

5. Het bewonerscomité heeft nog geen inzage gehad in de bouwkundige onderzoeken. Het comité is niet overtuigd van de noodzaak van bloksgewijs renoveren en vindt dat de oorspronkelijke aanpak van pandsgewijs vrijwillig renoveren mogelijk is en uitgevoerd dient te worden. Vooralsnog is onze visie op het bovenstaande:
a. Het voorkomen van zwam hangt samen met achterstallig onderhoud zoals langdurige lekkages, verstopte ventilatieroosters en vochtige leidingkokers en mogelijk met slecht gebruik van sommige huurders. Zwam heeft vocht, hout en stilstaande lucht nodig om te ontstaan en te overleven. In een omgeving zonder deze voedingsbodem ontstaat geen zwam en kan deze zich niet verspreiden. De houten vloeren rusten op een betonnen plaat en de niet dragende wanden staan op de houten vloer. Het houten regelwerk waar de planken op gespijkerd zijn loopt niet door de dragende muren tussen de woningen; het betreft een zwevende vloer. Dit geldt voor de benedenwoningen. Met het doen van achterstallig onderhoud en het vervangen van een aangetaste houten vloer door ander materiaal stopt zwamvorming. Dit kan pandsgewijs. Het aantal woningen met zwam is beperkt; ca.30 van de 1450 woningen. Dit is 2 % en dat lijkt ons geen structureel probleem. Als hoog grondwater de oorzaak was, zouden er veel meer woningen last moeten hebben van zwam. Wij vermoeden daarom dat slecht onderhoud en slecht gebruik van de woning door sommige huurders de oorzaak zijn van zwam.
b. Wij kunnen zonder inzage niet beoordelen hoe de toestand van de fundering is. Verder vindt het comité het merkwaardig dat Ymere nu pas/ineens een onderzoek doet naar de fundering en niet vóór aanvang van de plannen.
Het stadsdeel verwacht inzage te krijgen in de bouwkundige onderzoeken.

6. Op dit moment richt Ymere alle informatie, energie en focus op het vrijwillig vertrekken van bewoners. Als een bewoner wil blijven wordt er niets aan de woning gedaan (een beperkte comfort verbetering is onbespreekbaar). Wanneer een bewoner gebruik wil maken van de optie terugkeer naar de buurt dan weet hij niet wat voor woning, plattegrond of huurbedrag dat zal worden. Het comité heeft daarom aan Ymere gevraagd om de bewoners in het voorbeeldproject maatwerk te bieden:
a. Bewoners die terug willen keren naar een andere woning in de buurt, zou vóór vertrek concrete informatie gegeven moeten worden naar welke woningen kan worden teruggekeerd. (plek, plattegrond, prijs)
b. Dit maakt de keuze om te blijven, te vertrekken of terug te keren makkelijker en eerlijker.
Op de vergadering was dit maatwerk onbespreekbaar voor Ymere. Bij het lanceren van de plannen destijds, zei Ymere dat zij de huidige bewoners een wooncarrière wil bieden en noemde dit een belangrijke motivatie om te renoveren. Dit blijkt niet uit de manier waarop Ymere met de bewoners omgaat.

7. Mocht het toch zo zijn dat na bestudering van alle onderzoeken en contra expertise door het bewonerscomité en het stadsdeel, daadwerkelijk in stroken gerenoveerd moet worden, dan dient de vrijwilligheid van het gehele project gewaarborgd te blijven door middel van extra maatwerk:
a. Bewoners die in hun woning willen blijven, zouden na renovatie terug moeten kunnen keren in hun huidige woning. Het huurcontract wordt dan niet ontbonden en de huurprijs wordt niet of beperkt verhoogd.
b. Door dit maatwerk toe te passen in het voorbeeldproject, kan deze aanpak geëvalueerd worden en ontstaat de mogelijkheid om deze aanpak toe te passen in de rest van de buurt. De verbeteringen komen zo ook ten goede aan de huidige bewoners. Bovendien wordt op die manier meer recht gedaan aan de uitslag van het woonwensen onderzoek, dat de basis zou zijn voor de renovatieplannen, zoals Ymere destijds heeft toegezegd. Uit het onderzoek bleek immers dat er geen draagvlak is voor gedwongen bloksgewijze renovatie en dat 75% van de bewoners in de huidige woning wil blijven wonen.
Zoals het stadsdeel beaamde hebben juist de mensen die ervoor kiezen om te blijven, een sterke binding met hun huis en de buurt. Zij vormen de basis van de buurt en hebben een positieve invloed op de leefbaarheid. Het stadsdeel benadrukt samen met het comité vóór vrijwilligheid te zijn.

8. Ymere zei gesprekken te voeren met Nuon en het stadsdeel om stadswarmte aan te leggen in de Van der Pekbuurt. Nuon doet dit alleen als ieder huis in de buurt wordt aangesloten. Dit impliceert dat vrijwilligheid dan van de baan is voor de hele Van der Pekbuurt. Wij vragen ons af of het stadsdeel zich dit realiseert en hoe het hier tegenover staat. Het stadsdeel wil graag stadswarmte in Amsterdam Noord bij nieuwbouw en waar mogelijk. Het bewonerscomité denkt dat stadswarmte aanleggen bij nieuwbouw wel rendabel is, bij renovatie niet.

9. Het stadsdeel stelt voor om met het stadsdeel, Ymere en het Bewonerscomité om de tafel te gaan zitten. Het comité gaat graag op dit voorstel in.

Tot zover een samenvatting van wat besproken is op 19 juni.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Van der Pek

Aanwezig,
Stadsdeel: Rob Post, Kees Diepeveen, Chris de Wild-Propitius, Harm Jan van Schaik, Oktay Aslan. Bewonerscomité Van der Pek: Anke, Danny Eijlers, Bert Cornelisse, Roelien Postma, Isabel Nielen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *