20 okt 2009 brief aan stadsdeel ivm stadsvernieuwingurgentie vd pekbuurt

Amsterdam, 20 oktober 2009

Geachte Kees Diepeveen,

Het bewonerscomité Van der Pek is sinds 2005 in gesprek met Ymere over de renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt. Met de huidige voorstellen van Ymere dreigt de aanpak van de buurt over zo’n lange periode te worden uitgerekt, dat dit kan leiden tot jarenlange leegloop, tijdelijke verhuur en achteruitgang van de buurt, zonder duidelijk perspectief voor het kunnen blijven wonen in/terugkeer naar de Van der Pekbuurt.


Amsterdam, 20 oktober 2009

Geachte Kees Diepeveen,

Het bewonerscomité Van der Pek is sinds 2005 in gesprek met Ymere over de renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt. Met de huidige voorstellen van Ymere dreigt de aanpak van de buurt over zo’n lange periode te worden uitgerekt, dat dit kan leiden tot jarenlange leegloop, tijdelijke verhuur en achteruitgang van de buurt, zonder duidelijk perspectief voor het kunnen blijven wonen in/terugkeer naar de Van der Pekbuurt.

Afgesproken is dat eind oktober 2009 de vergunning voor stadsvernieuwingsurgentie (SVU) in het onderzoeksgebied in de Van der Pekbuurt ten einde loopt. Dat heeft Ymere ook gepubliceerd in de nieuwsbrieven naar de bewoners toe. Tijdens het gesprek op 28-9-2009 van Bewonerscomité Van der Pek met u, Ymere en wethouder Chris de Wild Propitius, bleek u de periode te willen verlengen.

Ten behoeve van een juiste beslissing hierover, die ten goede komt aan de bewoners en de leefbaarheid in de Van der Pekbuurt, geeft het bewonerscomité hieronder informatie over de huidige situatie in de Van der Pekbuurt.

1. SVU is afgegeven voor Sociaalplan 2007 De doelstelling van de vergunning voor SVU in het onderzoeksgebied is bereikt: Er zijn voldoende panden vrijgekomen voor pandsgewijze renovatie, waarbij ook een paar aaneengesloten stroken woningen vrij zijn gekomen voor het destructieve onderzoek en de uitvoering van de pilot die Ymere nu eerst wil doen (zie herdefiniëring pilot project). Van de 367 woningen in het onderzoeksgebied, zijn er inmiddels ruim 200 tijdelijk verhuurd. Verlenging is niet noodzakelijk.

2. Vrijwillig pandsgewijs wordt nu gedwongen bloksgewijs zonder terugkeer naar eigen huis
In het gesprek op 28-09-2009 bleek dat zowel Ymere als het stadsdeel het Sociaal Plan anders interpreteren, dan hoe het volgens Bewonerscomité Van der Pek is opgesteld. Uit het door Ymere in 2006 gehouden onderzoek in de hele Van der Pekbuurt bleek, dat er geen draagvlak is voor gedwongen bloksgewijze renovatie. Daarom is door Ymere en het stadsdeel besloten om een voorbeeldproject met vrijwillige renovatie te realiseren in een deel van de buurt, het onderzoeksgebied. Hier zou verspreid door het gebied pandsgewijs gerenoveerd worden op vrijwillige basis. Na afloop van dit voorbeeldproject zou gekeken worden hoe verder te gaan in de rest van de Van der Pekbuurt, d.w.z. buiten het onderzoeksgebied. Voor bewoners in het onderzoeksgebied betekende het dat wie geen renovatie wilde, kon blijven wonen in de huidige woning. De vergunning voor SVU is verstrekt op basis van het hierboven beschreven Sociaal Plan.

3. Herdefiniëring pilot 2007 creëert onzekerheid voor vaste bewoners Inmiddels is het voorbeeldproject door Ymere en het stadsdeel geherdefinieerd tot een geheel andere aanpak. Onder invloed van ‘voortschrijdend inzicht’ wordt als voorbeeldproject i.p.v. pandsgewijs vrijwillge renovatie verspreid door het onderzoeksgebied, nu bloksgewijs gerenoveerd op een paar plaatsen. Vervolgens redeneert men dat na afloop van dit voorbeeldproject wordt geëvalueerd hoe de rest van de buurt wordt aangepakt. Hier valt nu ook de rest van het onderzoeksgebied onder. Het betekent dat de in het Sociaal Plan aan het hele onderzoeksgebied toegezegde vrijwilligheid, nu alleen nog geldt voor de bewoners in de leeggekomen blokjes woningen. Vrijwilligheid is dan niet meer gegarandeerd voor de overige bewoners in het onderzoeksgebied, terwijl hen dat wel is toegezegd in het Sociaal Plan. Dit brengt veel onrust en woede teweeg in de buurt. Verlenging van de vergunning voor SVU betekent dat deze wordt gebruikt voor een geheel ander plan dan waarvoor zij is afgegeven.

4. Behoud vaste bewoners voor leefbaarheid en wooncarrière Het stadsdeel heeft in een eerder gesprek met het comité gezegd dat het belangrijk is voor de leefbaarheid in de buurt om ervoor te zorgen dat de bewoners die dat willen, kunnen blijven wonen in hun woning in de buurt. Zij hebben een positieve hechte binding met hun woning en de Van der Pekbuurt en dat draagt bij aan de leefbaarheid.
Een door Ymere geformuleerd belangrijk doel van de renovatie is om wooncarrière te bieden aan de huidige bewoners. Door de aanhoudende onzekerheid, o.a. door de genoemde andere invulling van het Sociaal Plan, vertrekken echter steeds meer vaste bewoners uit de buurt. Verlenging van de SVU versterkt dit effect.

5. Het “verleiden” van bewoners creëert veel onrust en mentale druk Verlenging van de SVU maakt dat Ymere door kan gaan met het ‘verleiden’ van bewoners. De onzekerheid van de toekomst (Ymere weet pas wat ze gaat doen na de evaluatie van het nieuwe pilot project, eind 2011) wordt gebruikt om bewoners te ‘verleiden’. Met en/of zonder afspraak komen 1 of 2 medewerkers van Ymere 2 of 3 keer bij vaste bewoners langs. In zo’n gesprek wordt meerdere keren gevraagd of-, dan wel erop aangedrongen dat- mensen gaan verhuizen, en er worden zelfs huizen buiten woningnet om aangeboden. Dit gebeurt ook bij mensen die duidelijk hebben aangegeven te willen blijven. Er wordt uitgebreid informatie gegeven over verhuizen, maar niet over de mogelijkheid om te blijven. Ymere biedt bewoners wel terug keer mogelijkheid in de buurt aan maar zonder dat de bewoner weet welk huis, welke straat, wat voor plattegrond of huur, hij/zij kan verwachten. Bewoners ervaren deze mogelijkheid daarom als een nep keuze.

6. Het bewonerscomité weet dat bewoners deze herhaalde bezoeken erg vervelend vinden en zich geïntimideerd voelen door Ymere. Verlenging van de urgentie periode, betekent dat Ymere langer doorgaat met deze ongewenste bezoeken en gesprekken. Het comité heeft al eerder bij Ymere en het stadsdeel aangegeven dat het deze gang van zaken niet in overeenstemming vindt met de toegezegde vrijwilligheid van renovatie.

7. Na evaluatie pilot project (eind 2011) eerst nieuw sociaalplan en draagvlakonderzoek Bij verlenging van de SVU periode, wordt aan bewoners de mogelijkheid ontnomen om een goede afweging te kunnen maken over blijven, verhuizen of terugkeren. Omdat er, op dit moment, voor bewoners geen concrete informatie beschikbaar is over de plannen, zoals hoe de nieuwe woning eruit ziet en wat de hoogte van de huur is. Wanneer deze informatie na afronding van het voorbeeldproject wel bekend is, kunnen bewoners wel een goede afweging maken als zij dan opnieuw een SVU krijgen.

8. Veel en langdurige tijdelijke verhuur ontrekt sociale huurwoningen aan de markt Ymere informeert in de bewonersbrief van 5 september 2009 de volgende plannen voor de rest van de Van der Pekbuurt: Voor een periode van 10 jaar worden leeggekomen woningen niet meer vast verhuurd maar aangeboden aan studenten dmv campuscontracten. De sociale samenhang van de van der Pek buurt wordt zo totaal ontmanteld. Dit vooruitzicht ontmoedigt vaste bewoners en creëert woede en onrust. In het onderzoeksgebied zijn al rond de 50 woningen aan kunstenaars en andere projecten toegewezen. Ymere ontrekt zo steeds meer woningen aan de woningmarkt. Er wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verhuur op een manier waarvoor die niet bedoeld is.

9. Vervuiling van het SVU bestand Het toekennen van SVU aan bewoners die niet urgent zijn, vervuilt het bestand. Het benadeelt bewoners die wel urgent zijn. Bij het aflopen van de afgesproken urgentie periode eind oktober, kunnen bewoners in de Van der Pekbuurt i.i.g. in hun woning blijven wonen tot de evaluatie van het voorbeeldproject klaar is, gepland eind 2011. Bewoners in het onderzoeksgebied in de Van der Pekbuurt zijn daarom op dit moment niet urgent.

10. Naleving van de kader afspraken bij sloop en verbetering Mocht na evaluatie van het destructieve onderzoek blijken dat pandsgewijze renovatie niet mogelijk is, dan zouden bewoners via een wisselwoning na renovatie terug moeten kunnen keren in de eigen woning of in een andere gerenoveerde woning wanneer de bewoner dat wenst. Het huurcontract wordt dan niet ontbonden, waardoor de huurverhoging beperkt blijft en terugkeer naar de buurt daadwerkelijk mogelijk is. Dit kan doordat een deel van de aangebrachte verbeteringen dan aangemerkt kan worden als achterstallig onderhoud. Ymere heeft ca. 20 jaar geen groot onderhoud in de Van der Pekbuurt gedaan. Ymere geeft zelf aan dat het aannemelijk is dat hierdoor schade is ontstaan die renovatie wenselijk maakt. Wanneer bewoners de hogere huur van een nieuwe gerenoveerde woning niet kunnen betalen, stelt een ‘terugkeergarantie’ echter niets voor. In de huidige plannen worden alle huurcontracten ontbonden, waardoor de huur voor bewoners bij terugkeer 2 à 3 keer zo hoog wordt.

Wij verwachten dat u net als wij de bewoners in de Van der Pekbuurt een warm hart toedraagt en het beste met hen voor heeft bij het nemen van uw beslissing.

Hopende u met bovenstaande informatie van dienst te zijn, ontvangen wij graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Van der Pek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *