11 april 2012 – Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 11 april 2012, locatie zaal Brederode, 19:30 – 21:00 uur
Aanwezig: vaste leden Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.
Gasten: Herman Leisink, beoogd mediator en Eef van der Vliet, onderzoeker UVA.

Aanvang 19:35 uur, Welkom Iedereen

VERENIGINGSZAKEN

1 – Verslag van de gesprekken met Ymere en het Stadsdeel in 2011

Er zijn gesprekken geweest met Ymere en het Stadsdeel om tot een nieuw Sociaalplan voor de Van der Pekbuurt te komen. Deze gesprekken zijn in oktober/november 2011 gestrand, omdat Ymere hun toekomstvisie nog niet op orde of gedeeld had.

Notulen ALV 11 april 2012, locatie zaal Brederode, 19:30 – 21:00 uur
Aanwezig: vaste leden Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.
Gasten: Herman Leisink, beoogd mediator en Eef van der Vliet, onderzoeker UVA.

Aanvang 19:35 uur, Welkom Iedereen

VERENIGINGSZAKEN

1 – Verslag van de gesprekken met Ymere en het Stadsdeel in 2011

Er zijn gesprekken geweest met Ymere en het Stadsdeel om tot een nieuw Sociaalplan voor de Van der Pekbuurt te komen. Deze gesprekken zijn in oktober/november 2011 gestrand, omdat Ymere hun toekomstvisie nog niet op orde of gedeeld had.
Er zijn veel ontwikkelingen die de renovatie beïnvloeden, zoals, ondermeer, de economische crisis en de aanpak van de Tweede Kamer. In december 2011 kwam Ymere met een visie door middel van een conceptpresentatie. Vanaf dat moment is alles in een stroomversnelling geraakt. Let wel, dit was een conceptvisie, niet het definitieve plan van Ymere. Wij zijn erg geschrokken van de toen gepresenteerde plannen, omdat er veel meer sloop gepland was dan eerst gedacht. Ymere wil meer dan 60% slopen en veel sociale woningen laten verdwijnen.

Samenvatting visie Ymere
We vatten de voorlopige visie van Ymere samen aan de hand van het voorbeeldgebied, dit betreft 367 woningen. Het hele gebied bestaat uit 100% sociale huurwoningen.

Ymere wil naar de volgende situatie toe:
• 23% minder woningen in de buurt
• Slechts 28% van de woningen bestemd voor sociale huur
• 20% voor middeldure huur
• 20% voor de vrije huursector
• 9% voor de koopmarkt

Voor ons een zeer teleurstellende visie. De huurdersvereniging heeft een reactie naar het Stadsdeel en Ymere gestuurd om onze onvrede/kritiek te uiten. We hebben besloten om in plaats van tégen Ymere te strijden een eigen visie te ontwikkelen, waarin de bewoners een alternatief plan voor de wijk presenteren. Op 6 oktober 2011 was er een publieke ANGSAW-avond. Daar ontstond het idee om te laten zien waar we vóór zijn. Dit plan was er dus al voordat Ymere in december 2011 met hun visie kwam. Dit betekent dat er binnenkort twee verschillende visies voor de buurt klaarliggen. Doordat er met veel sloop gedreigd wordt hebben wij onze zorg uitgesproken bij wethouder Gehrels (zij heeft o.a. Monumenten in haar portefeuille) en geïnformeerd naar de monumentenstatus van de buurt. Ook zijn verschillende monumenten- en erfgoedorganisaties opgestaan tegen de sloop van de Van der Pekbuurt.

Status nu
In januari 2012 heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord ingestemd met het plan van Ymere, zónder dat de Deelraad en de Diensten DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening) en BMA (Bureau Monumenten en Architectuur) op de hoogte waren gesteld. Dit heeft tot verdeeldheid in de Deelraad gezorgd en de deelraadleden stellen zich nu actief op, omdat ze zich realiseren dat wanneer Ymere haar plannen doorzet, het sociale karakter van de wijk verloren zal gaan. De media hebben het verhaal ook opgepakt en er zijn al meerdere artikelen over de mogelijke sloop gepubliceerd.

Hoe ziet de buurt er nu uit?
Er wonen van de 367 nog maar 95 vaste bewoners in het voorbeeldgebied. ‘We’ wonen verspreid, maar samen vormen we een blok tegen de sloopplannen.

2 – Financieel verslag 2011

Begroting 2011
Er is op het financiële vlak niet zoveel gebeurd, omdat Ymere niet met een duidelijke visie of plan naar buitenkwam. Daardoor waren er weinig activiteitenen. Er is € 634,- over van 2011, dit zal meegenomen worden naar 2012.

Begroting 2012
De begroting van dit jaar valt hoger uit dan die van vorig jaar. We hopen dit op te vangen door een groei van leden, hopelijk gaan we naar de 200 betalende leden dit jaar. Verder zijn er bij verschillende instanties subsidies/donaties aangevraagd.

Op dit moment staat de vereniging financieel positief, maar de lidmaatschappen worden slecht betaald, dit moet beter. Het bestuur heeft geen tijd om hier achter aan te gaan.

3 – Herbenoemen bestuur

Op de ALV is er gestemd over het bestuur.
De invulling van de functies binnen het bestuur zien er het volgend jaar als volgt uit:
Bert Cornelisse → Secretaris
Isabel Nielen → Penningmeester
Bert Mussig → Voorzitter
Bart Stuart → Bestuurslid (vervangend voorzitter)
De vereniging stemt voor, het bestuur mag een jaar lang aanblijven.
(red. Bart Stuart neemt het voorzitterschap over, Bert Mussig blijft aan als algemeen bestuurslid)

4 – Wie wil er helpen met het innen van de contributie?

Zorgen dat iedereen zijn contributie op tijd betaald. Als je wilt helpen kun je je aanmelden bij Kees Schaak.

5 – Publiciteit

Vorige keer werd er geopperd om de uitingen van de vereniging ook in het Arabisch of Turks te publiceren om zo ook deze bewoners van de buurt aan te spreken. Bij de laatste publicatie hebben we dat voor het eerst gedaan en we willen graag van de leden weten of we hiermee door moeten gaan. Is het goed dat er een korte samenvatting in het Arabisch of Turks komt? Het grootste deel van de aanwezigen vindt dit een prima plan en vindt dat dit een manier is om buurtbewoners van Turkse en Arabische afkomst meer te betrekken bij de buurt/huurdersvereninging.

6 – Vrienden van Tuindorp Van der Pek

De afgelopen tijd is gebleken dat er veel mensen zijn, van buiten de buurt, die ons graag willen steunen. De vraag is of de vereniging het een goed idee vindt om deze mensen de mogelijkheid te geven ‘vriend’ te worden van de huurdersvereniging door € 50,- te doneren. Met dit geld zouden we flyers en posters kunnen laten drukken en houden we meer geld over nieuwe en bestaande initiatieven.

Bewoner: Wat willen deze mensen eigenlijk?
Bart: Ze willen niet toe kijken hoe deze wijk gesloopt wordt.
Bewoner: € 50,- vind ik erg veel, ik zou de bijdrage vrij laten.
Isabel: Zullen we de ondergrens op € 5,- zetten?
Iedereen is het met dit plan eens en er komt een ondergrens van € 5,-.

Bewoner: Ik vind het raar dat we nu opeens ‘Tuindorp’ Van der Pek heten. Dit veroorzaakt verwarring met bijvoorbeeld Tuindorp Oostzaan. Ik prefereer Van der Pekbuurt.
Er ontstaat een dicussie over wat een tuindorp is. De naam van de Visie gaat wel ‘Tuindorp’ dragen, maar wij blijven als huurdersvereniging gewoon Van der Pekbuurt heten.

BEWONERSVISIE

Waarom een eigen visie?
In oktober is bedacht om een eigen visie op te stellen vanuit de bewoners. Nu er geen Sociaal Plan meer is willen we met onze eigen visie een alternatief bieden voor de visie van Ymere en willen we bereiken dat de huren niet omhoog gaan.
Het Sociaal Plan uit 2007 wordt toegelicht in uitganspunten (middels een Powerpointpresentatie). Ymere houdt zich in hun nieuwe visie niet aan dit plan. De huurdersvereniging wil echter wel vasthouden aan dit plan en uitgangspunten. De standpunten van Ymere en het Stadsdeel uit 2012 worden toegelicht. Zo vindt Ymere de Van der Pekbuurt een stedelijk dorp met midden- en hogere inkomsten.
Een groot nadeel, en een van de redenen dat de bewoners de sloop van de buurt willen tegenhouden, is dat wanneer er gesloopt wordt het huurcontract wordt verbroken. Als de oude bewoner naar de eventuele nieuwbouw zou willen terugkeren moet dit onder een nieuw, waarschijnlijk duurder, contract.

Vijf uitgangspunten van de visie vanuit bewonersvereniging

1 – Eerlijk: Goede afspraken over overleg, rechten en plichten
a. Open Planproces
b. Heldere afspraken maken over de voorwaarden van het overleg
c. Second opinion over onderzoek naar erfgoed, fundatie en kostenplaatje renovatie

2 – Sociaal: Ga uit van de huidige bewoners
a. Geen gedwongen verhuizing
b. Behoud huurcontracten, geen Donner(straf)punten
c. Behoud sociale huur
d. Bewoner is de opdrachtgever. Plan aanpassen aan behoeftes bewoners .
e. Echte bewoners, geen tijdelijke verhuur. De betrokkenheid van bewoners met een vast huurcontract is waarschijnlijk groter.

3 – Verstand
a. Economisch gemengde wijk? Diversiteit van bewoners binnen sociale huur. Dat is nu al het geval.
b. Blok voor blok. Maak het stoppen van de plannen mogelijk zonder schade
c. Nieuwbouw op Overhoeks
d. Van der Pekbuurt is geen P.C. Hoofdstraat
e. Geen fopwinkels → winkels zonder kans van slagen (zinloze leukigheid).
f. Voorzieningen zoveel mogelijk op peil houden, tandarts en apotheek etc., moeten geen plaats maken voor winkels waar we niets aan hebben.
g. Besteding geld/budget wijkaanpak in overleg met bewoner. Dit geld wordt nu besteed aan leuke activiteiten en niet aan het onderhoud van de woningen.
h. Echt communiceren.

4 – ResPeKt
a. Van der Pekbuurt is een monument voor de sociale woningbouw
b. Geen sloop, maar renovatie!
c. Herstel buitenruimte, veel pleinen en stoepen worden slecht onderhouden.
d. Direct beginnen met onderhoud en drainage (om de vochtproblemen te verminderen) en niet uitstellen

5 – Creatief
a. Pek in kleur, Pek in de tijd. De originele kleuren waren veel vriendelijker. Onderzoek dit!
b. Sociaal bakkie: er is geen plek waar bewoners een kopje koffie kunnen drinken. Maak het gezellig voor de buurtbewoners!
c. Standbeeld Sociale Vernieuwers
d. Binnentuin: Maak een moestuin die kan dienen als voedselbank.
e. Zustergemeentes Tuindorp van der Pek. We willen contact zoeken met andere buurten, zoals in Rotterdam en Eden. Er zijn veel overeenkomsten. We willen kijken of we van elkaar kunnen leren
f. Nieuwe Coop. We zoeken naar nieuwe cooperatieve vormen voor de wijk. Terug naar de basis van de woningbouw.

(Meer informatie is te vinden in de powerpointpresentatie.)

In de visie van de huurdersvereniging staat voorop dat er altijd overleg is met de bewoners. De bewoner staat centraal. Van deze visie willen we een boekje maken en dit feestelijk presenteren aan de politiek en de pers.

Bewoner: Ik denk aan ecologische bedrijven, om deze te koppelen aan de biologische boerderijen die verderop in Noord liggen. Er bestaat een ecologische inkoop corporatie Mokum, zij kopen in bij verschillende boerderijen, die niet alleen voor hun omzet afhankelijk zijn van de buurt. Op deze manier wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd.

Bart: Missen jullie voorzieningen in de wijk?
Bewoners: Drogisterij, een bakker waar je ook koffie kan drinken. Greenpoint waar men helpt met het opknappen van de tuin. Een centraal liggend gezondheidscentrum waar alles bij elkaar zit. Een punt waar je met je kapotte apparatuur naar toe kunt gaan, samen klussen.

Toekomst van de huizen

Bewoner: Eerst moet de binnenkant opgeknapt worden en dan pas de rest van de wijk.
Waarom begint Ymere niet met de aanpak van de voorbeeldblokken? Het kost nu bakken met geld. Ze staan leeg, niemand betaalt de huur.

Bart: We moeten inderdaad met de bewoners gaan kijken hoe ze dit moeten doen.
Bewoner: Ze willen eerst een blokje slopen, en dat willen wij niet.
Bart: We willen laten zien waar we vóór zijn, en niet waar we tégen zijn. Dat weten ze wel.
Bewoners: In de voorbeeldblokken wonen geen mensen meer, dus met wie moeten ze praten?
Bart: Wij willen vanuit de buurt aan Ymere potentiële bewoners voordragen, daar kan Ymere mee in gesprek gaan. Eerst de mens en dan praten over renovatie.
Isabel: We willen allemaal een renovatie toch? Iedereen is daar voor toch?
Bewoners: Dat willen we allemaal!
Isabel: Misschien moet er wel een andere eigenaar komen die beter met dit soort stedenbouwkundige vraagstukken om kan gaan.
Bewoners: Bij het doorschuiven moet het huurcontract in stand blijven. We willen geen hogere huur betalen.

Stel dat er bij het doorschuiven naar de voorbeeldblokken blijkt dat er meer mensen in de gerenoveerde woningen willen dan dat er woningen zijn. Wat doen we dan? Wie mogen daar in? Hoe gaan we dat aanpakken?
Vaak zie je dat mensen die uit andere wijken die ook gerenoveerd worden komen, voorrang krijgen. We moeten werken met intern doorschuiven. Als er meer vraag is naar de woningen gaan we uit van… de langst wonenden mogen eerst.

Bart: De huurdersvereniging is voor renovatie voor bewoners die al in de buurt wonen! Het voorbeeldgebied is een goede plek om na renovatie te laten huren door mensen die elders in de wijk aan de beurt zijn. Ruimte om naartoe door te schuiven.

Is het goed als we met deze visie naar de politiek en Ymere toegaan?
Alle aanwezigen leden vinden het goed als het bestuur verder gaat met deze visie.

7 – Communicatie en politieke strategie
8 – Oplossing van de vereniging
9 – Conclusie van de bewonersvisie

Hoe verder?

1 – Mandaat tegen sloop:
Het bestuur wil weten of iedereen tegen de sloop is?
Alle aanwezige bewoners zijn tegen de sloop.

2 – Bewonersgestuurd proces:
Iedereen is voor een bewonersgestuurd proces.

3 – Presentatie bewoners visie:
26 april vindt de presentatie van de bewonersvisie plaats in het Brederocollege. Dit zal een gezellige avond worden met muziek om zo onze plannen aan de politiek en de pers te tonen.

4 – Overleg met Ymere/uitgangspunten:
Het overleg is erg ingewikkeld geweest. Is het goed om op deze weg verder te gaan? Dus, blijven we praten met Ymere maar dan wel met bovenstaande punten? Dat betekent dat we dat kenbaar gaan maken voor het komende mediation proces.
Iedereen is akkoord.

Einde vergadering – 21:00 uur

19 april 2012 verslag: Eef van der Vliet/Bart Stuart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *