verslag 22 sept info avond door HVvdPek voor het voorbeeldgebied

Kort Verslag Voorlichtingsavond van woensdag 22 september voor de bewoners in het onderzoeksgebied.

[bg|22-10-10-infoavond]

Aanwezig: Isabel Nielen, Bert Mussig, Bea van den Berg. (huurdersvereniging) Piet Priems (Wijksteunpunt Noord), Bert Meintser ( Vertegenwoordiging van Amsterdams Steunpunt Wonen) , Jurjen Tuinman ( Advocaat en gespecialiseerd in woonrecht en woonrechtkwesties)

Agenda van de avond
Welkom
Verslag bijeenkomsten met Ymere
Verslag van contacten met de politiek
Bert Meinster ASW, Piet Priems WSW, Jurjen Tuinman advocaat.

Kort Verslag Voorlichtingsavond van woensdag 22 september voor de bewoners in het onderzoeksgebied.

[bg|22-10-10-infoavond]

Aanwezig: Isabel Nielen, Bert Mussig, Bea van den Berg. (huurdersvereniging) Piet Priems (Wijksteunpunt Noord), Bert Meintser ( Vertegenwoordiging van Amsterdams Steunpunt Wonen) , Jurjen Tuinman ( Advocaat en gespecialiseerd in woonrecht en woonrechtkwesties)

Agenda van de avond
Welkom
Verslag bijeenkomsten met Ymere
Verslag van contacten met de politiek
Bert Meinster ASW, Piet Priems WSW, Jurjen Tuinman advocaat.
Rechtpositie
Discussie plus vragen
Einde

Welkom
Bert Mussig houdt een introductie. Hij vertelt over de oprichting van de huurdersvereniging op 8 maart 2010. ER was in 2007 een sociaal plan gemaakt, waarbij er alleen sprake was van vrijwillige verhuizing. Dit sociaal plan werd door de regiodirecteur van Ymere begin 2009 plotseling van tafel geveegd, vanwege een zogeheten “voortschrijdend inzicht”. Dit was de aanleiding om van het Bewonerscomité een Huurdersvereniging te maken, omdat een vereniging meer rechten heeft.
Bert vertelt wat er zoal aan actie is gebeurd, zoals het maken van een filmdocument. Ook deze avond is opgenomen in dit document. De Huurdersvereniging wil een helder plan voor het onderzoeksgebied en de garantie dat de bewoners kunnen terugkeren met behoud van hun huurcontract en huurrechten.

Verslag bijeenkomsten met Ymere
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met Ymere, maar in deze bijeenkomsten is Ymere niet duidelijk en blijft om de hete brei heen draaien. De huurdersvereniging krijgt geen antwoorden op de belangrijkste vragen. Zo gaat er veel tijd zitten in allerlei zaken als veiligheid etc.
De projectgroep Ymere is ook intern veranderd, er worden dan plotseling andere mensen op andere posten gezet, wat ook niet bijdraagt aan de helderheid van de zaak. De notulen van de bijeenkomsten mogen van Ymere niet op de website. We zullen dus zelf verslagen moeten gaan schrijven! Door gebrek aan mankracht is dat een probleem. Maar vanaf nu zullen we dat toch gaan proberen.
Ymere is op dit moment de proefblokken aan het inventariseren, maar blijkt ook daarin geen heldere informatie te verstrekken. Er wordt geen duidelijke informatie aan de bewoners verstrekt, integendeel er wordt veel verzwegen. Ymere wil renovatie of repro-bouw, wat betekend sloop. De huurdersvereniging wil sloop voorkomen. Kortom het geheel is een moeizaam proces.

Politiek
Gezien het moeizame overleg proces is na aanleiding van een bezoek van de wethouders Willem Paquay en Coby van Berkum in augustus 2010 het idee ontstaan om een onafhankelijk voorzitter aan te stellen voor de overleg bijeenkomsten tussen de Huurdersvereniging en Ymere.
De huurdersvereniging wil een onafhankelijke voorzitter bij de bijeenkomsten. In eerste instantie wilde Ymere dit niet en maar bij de laatste bijeenkomst bleek dat ze er over wilden nadenken. Inmiddels willen wij ook een projectleider van het Stadsdeel bij het overleg betrekken. Overleg hierover is momenteel gaande. Zie onze website.

Spreekuur
Vanaf 4 oktober zal er voortaan een twee wekelijks spreekuur gehouden worden in het wijkcentrum in de van der Pekstraat. Van half 8 tot 9 uur. Zie hiervoor de website.

Introductie adviseurs
Bert Meintser stelt zich voor. Hij werkt voor het Amsterdams Steunpunt Wonen, wat zich inzet voor de belangen van de bewoners. Hij is bouwkundig adviseur.
Hij is ondersteunend bij het overleg tussen huiseigenaars en huurders. Hij behandeld meer collectieve vragen, zoals vragen over de rechten van de huurders en wat voor acties ze kunnen ondernemen, welke basisafspraken over renovaties er zijn. Hij werkt voor stedelijke organisaties.

Piet Priems stelt zich voor. Hij werkt voor Wijksteunpunt Noord. Dit is een onafhankelijke organisatie voor bewoners van Noord. Hij behandeld meer individuele vragen, zoals: vragen over huurprijzen, huurverhogingen, servicekosten, huurcontracten, huurbescherming etc..
Het huurteam legt de vragen voor aan de huurcommissie.
Een deelraadlid van de SP vraagt wat de rechten zijn voor de tijdelijke bewoners.
De tijdelijke bewoners hebben na 9 maanden ook rechten en hun contract kan telkens verlengd worden tot max 5 jaar. Er is gebleken dat er bij de tijdelijke contracten onderling grote verschillen bestaan. Jan van Buren, een sympathisant uit de Staatsliedenbuurt vertelt dat er vaak op onterechte gronden met tijdelijke huurcontracten wordt gewerkt. De 70 % regeling geldt normaal gesproken alleen voor de vaste bewoners.

Jurjen Tuinman stelt zich voor. Hij is advocaat en houdt zich zowel bezig met huurders als met verhuurders. Hij adviseert en geeft les in huurrecht en bedrijfsruimterecht.
Speerpunt zijn drie vragen: Wat gebeurd er met het sociaal plan? Wat gebeurd er met de tijdelijke bewoners? Hoe zit het met de 70% regeling? Jurjen meld dat hij op dit moment alleen algemene informatie kan geven omdat hij niet is ingewerkt in onze situatie en eerst alle feiten zou moeten bestuderen.
Een sociaal plan is een afspraak met de huurders en Ymere moet zich daar aan houden. Dus theoretisch kan een sociaal plan niet zomaar opgeheven worden. De 70 % regeling is een kaderafspraak. Een corporatie moet eerst een draagvlakmeting doen. Als 70 % is vertrokken, kan de meting wel doorgaan, maar de corporatie moet aan de bewoners een redelijk aanbod doen.
Aangezien de tijdelijke verhuurders allemaal verschillende posities hebben, kan hun status worden aangetast als de verhuurder gaat rommelen met de zaken.
De tijdelijke bewoners mogen niet mee doen met de draagvlakmeting.
De tijdelijke bewoners zouden zich ook moeten organiseren omdat zij in een andere positie zitten.

Discussie plus vragen
Coby Berg stelt zich voor en vertelt dat zij een weblog heeft. Ze vertelt dat zolang er geen ander sociaal plan is gemaakt het oorspronkelijke plan nog steeds geldig is.
Ze maakt melding dat de Huurdersvereniging lid moet worden van de Woonbond. Zij vertelt over haar onderzoek in de buurt waarbij is gebleken dat er allemaal verschillende tijdelijke contracten zijn gegeven, waarbij er zeer dubieuze tussen zitten. Verder vertelt zij ook dat is gebleken dat veel vaste bewoners onder druk van Ymere zijn vertrokken.
Ymere is verplicht om achterstallig onderhoud te verrichten, ook voor tijdelijke bewoners.

Er wordt melding gemaakt door Jan van Duren dat er geen projectmanager is die de bewoners kan vertegenwoordigen. De vereniging heeft veel rechten.
Al die tijdelijke contracten zijn in het voordeel van Ymere. Hij meldt dat de huurdersvereniging niet te veel moet dealen en niet te netjes moet blijven.
Op basis van het sociaal plan zijn er tijdelijke vergunningen gegeven, deze zijn gebonden aan een tijdsfase. Als de tijdsfase veranderd, moeten de vergunningen ook veranderen. Dit is een interessante optie die juridisch verder uitgezocht moet worden

Hij vertelt over de acties die zij hebben ondernomen in de Staatsliedenbuurt en over de SAS (Stop afbraak sociale huurwoningen.) Er blijkt sprake te zijn van een halvering van de sociale huurbouw. Er wordt veel gerommeld, mensen krijgen verschillende informatie, verschillende contracten, en dit alles met opzet. Er zijn veel belangen in het spel, niet enkel die van Ymere, maar ook groot stedelijke plannen. Corporaties en de politiek worden projectontwikkelaars.
Er worden wat ideeën gelanceerd zoals: Zelf een corporatie oprichten en de woning in deze staat willen kopen. Zelf een renovatieplan maken. (bij gebreke van Ymere)
Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden van de huurdersvereniging, ook de tijdelijke! Met 50 handtekeningen kun je al een stedelijk plan veranderen.
De tijdelijke huurders kunnen hun contract opsturen naar de huurdersvereniging.

Het was een goede en vruchtbare en soms emotionele bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *