21 okt 2010 Raadsadres naar het Stadsdeel

Op 22 okt 2010 heeft de Huurdersvereniging vd Pekbuurt een raadsadres ingediend bij het Stadsdeel. De HVvdPek wil duidelijk maken aan de politiek dat het niet langer kan dat Ymere de bewoners nu al vanaf 2009 in angst en onzekerheid laat zitten. Het voorbeeldgebied verpauperd, er wordt geen onderhoud gedaan. De politiek moet haar burgers beschermen en een standpunt innemen inzake de veranderende renovatieplannen en uitvoering van Ymere in de van der Pekbuurt op sociaal en fysiek vlak.

Raadsadres Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Sleutelbloemstraat 31 1H 1031 AK Amsterdam

Op 22 okt 2010 heeft de Huurdersvereniging vd Pekbuurt een raadsadres ingediend bij het Stadsdeel. De HVvdPek wil duidelijk maken aan de politiek dat het niet langer kan dat Ymere de bewoners nu al vanaf 2009 in angst en onzekerheid laat zitten. Het voorbeeldgebied verpauperd, er wordt geen onderhoud gedaan. De politiek moet haar burgers beschermen en een standpunt innemen inzake de veranderende renovatieplannen en uitvoering van Ymere in de van der Pekbuurt op sociaal en fysiek vlak.

Raadsadres Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Sleutelbloemstraat 31 1H 1031 AK Amsterdam

RAADSADRES
Aan: Stadsdeelraad Noord
Van: Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Datum: 21 oktober 2010

Geachte deelraad,
De Huurders Vereniging Van der Pekbuurt (HV) wil graag de situatie voor de bewoners in de Van der Pek buurt bij u onder de aandacht brengen en van de gemeenteraad antwoord krijgen op onderstaande vragen en het standpunt van de raad weten t.a.v. onderstaande stellingen.

Inleiding: Creatieve herinterpretatie sociaal plan.
In het sociaal plan van 2007 staat dat pandsgewijs gerenoveerd wordt en dat verhuizen vrijwillig is in het zogeheten onderzoeksgebied. De te renoveren panden vormen samen het voorbeeldproject. Daarna wordt bekeken hoe verder wordt gegaan in de rest van de buurt. Er is namelijk gebleken dat er geen draagvlak is voor de bloksgewijze gedwongen renovatie met ontbinding van alle huurcontracten, die Ymere voor ogen staat.
Ymere interpreteert sinds januari 2009 het sociaal plan echter als volgt: het voorbeeldproject bestaat nog slechts uit 2 leeggekomen blokken in het onderzoeksgebied. Na technisch onderzoek en renovatie van deze blokken wordt gekeken hoe verder wordt gegaan in het onderzoeksgebied en de rest van de buurt. Daarmee wordt de voor het hele onderzoeksgebied afgesproken vrijwilligheid niet meer gegarandeerd en pandsgewijze renovatie niet nagekomen. De vrijwilligheid is nu alleen gegarandeerd voor de 2 lege blokken, die nu het voorbeeldproject heten. Daardoor is er enorme onrust ontstaan in het onderzoeksgebied. Bewoners zijn bang dat zij na de evaluatie van de 2 voorbeeldblokken, door toepassing van de 70% regel alsnog gedwongen worden om te verhuizen. Ymere is tot nu toe niet bereid deze onrust bij de HV weg te nemen. In gesprekken die het Bewonerscomité en de HV met Kees Diepeveen, Chris de Wild Propitius en Oktay Aslan hierover hebben gehad, blijkt dat zij meegaan met Ymere in deze herinterpretatie van het sociaal plan. Deze interpretatie is onjuist. Ze omzeilt de uitkomst van het draagvlak onderzoek. Want Ymere hoopt door deze creatieve interpretatie alsnog de bewoners te kunnen dwingen te verhuizen, de huurcontracten te ontbinden, en dan is er ruim baan voor een duurder marktsegment.
Dit vinden wij niet eerlijk, rechtvaardig en sociaal ten opzichte van de buurtbewoners, en zeker niet democratisch.

1. Op basis waarvan zijn de tijdelijke huurvergunningen afgegeven voor het onderzoeksgebied in de Van der Pekbuurt?
Op 7 december 2006 heeft Bewonerscomité Van der Pek portefeuillehouders Kees Diepeveen en Chris de Wild Propitius erop gewezen, dat niet voldaan is aan de door de gemeente opgestelde voorwaarden voor het afgeven van deze vergunningen en een peildatum.

2. Stopt de raad het oneigenlijk gebruik van tijdelijke huurcontracten met terugwerkende kracht?
De tijdelijke huurvergunningen die zijn afgegeven worden oneigenlijk gebruikt sinds 2009, nu Ymere het sociaal plan niet nakomt, waarvoor de vergunningen zijn verleend. Ymere gebruikt nog steeds de vergunning van 2007 om vaste huurcontracten in het onderzoeksgebied te vervangen door tijdelijke huurcontracten, zonder dat er een plan is voor de buurt en hier afspraken over zijn. Daarom moet onmiddellijk gestopt worden met het afgeven van tijdelijke huurcontracten en moet de vergunning hiervoor worden opgeheven. Het sociaal plan van 2007 bestaat volgens Ymere niet meer. Daardoor is een nieuwe situatie ontstaan. Alle tijdelijke huurcontracten moeten daarom worden omgezet naar vaste huurcontracten. Het stadsdeel blijkt op basis van herinterpretatie een verlenging van toestemming voor tijdelijke verhuur te hebben goedgekeurd. In de tijdelijke huurcontracten staat: dat Ymere eigenaar/pachter is van de woning, dat deze woning binnen afzienbare tijd ingrijpend verbeterd of GESLOOPT dan wel verkocht gaat worden. Dat voor het tijdelijk verhuren op basis van de leegstandswet een vergunning is verleend voor de periode 01-03-2009 tot 01-03-20011. Wat doet de raad aan deze onrechtvaardige en ondemocratische handelwijze van het stadsdeel en Ymere?

3. Hoe zorgt de raad ervoor dat achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd, zoals is afgesproken in het coalitie akkoord?
(coalitie akkoord 2010-2014, Pag. 9 Bouw en wonen: ‘Het aantal betaalbare huurwoningen moet hierdoor niet in gevaar komen. Goede afspraken met woningcorporaties hierover zijn noodzakelijk. Het stadsdeel zet zich ervoor in dat de ruimte van verkoop (hoeveel, waar en wanneer?) van sociale huurwoningen niet verder uitgebreid wordt bovenop de gemaakte stedelijke afspraken.’) Waarom wordt Ymere hier niet aangehouden? Voorbeeld: Met hout dichtgetimmerde ramen in verhuurde woningen, worden niet hersteld, ondanks verzoeken hiertoe van de bewoners.

4. Wat vindt de raad van hervatting van het alternatieve renovatieplan van architect Anke Colijn?
Er is een alternatief renovatieplan van architect Anke Colijn. Weet de raad hiervan? Verspreid door de buurt zijn een aantal woningen in de Van der Pekbuurt op deze wijze gerenoveerd. Deze renovaties waren onderdeel van achterstallig onderhoud. Rond 1998 is hiermee gestopt. Sindsdien is achterstallig onderhoud verwaarloosd. Hoeveel geld heeft Ymere uitgespaard door jarenlang geen achterstallig onderhoud te doen in de Van der Pekbuurt? Op deze vraag kreeg het Bewonerscomité geen antwoord van Ymere. Dit geld dient te worden gebruikt om achterstallig onderhoud te doen en tegemoet te komen aan de wensen van de huidige bewoners

5. Er is verloedering in de Van der Pekbuurt door de vertragingstactiek van Ymere. Wanneer grijpt het stadsdeel in?
Is of wordt de Van der Pekbuurt een beschermd stadsgezicht? Is er Europese subsidie voor de van der Pekbuurt? Zo ja, hoeveel en waarvoor? Waar is dat geld?

6. Hoe groot is de kernvoorraad in de Van der Pekbuurt en hoe groot moet die blijven?
Hoeveel mensen met een laag inkomen, kunnen in de Van der Pekbuurt nog wonen? Hoe garandeert het stadsdeel dat er voldoende goedkope woningen blijven in de kernvoorraad? En hoe groot is die kernvoorraad? Wat is de visie van de deelraad? En sluit dit aan bij het coalitie akkoord?

7. Wat is de visie van de deelraad t.a.v. sloop en reprobouw in de van der Pekbuurt?
Het schijnt dat Ymere 1 van de 2 lege blokken wil slopen en reprobouw/nieuwbouw plegen. Daar is de raad toch op tegen? Dit is toch niet afgesproken? Zijn er sloopvergunningen afgegeven? Dit is geen renovatie. Hoe ver mag Ymere gaan? Dit na onduidelijkheid in verband met uitspraken van de heer Willem Paquay ‘SP’, dat bij onderhandelen met Ymere sloop niet moet worden uitgesloten.

8. Steunt de raad een onafhankelijk bouwtechnisch onderzoek?
De HV is van mening dat Ymere in haar onderzoek toewerkt naar een sloopvariant, door niet alleen de huidige situatie te analyseren, maar ook toekomstvoorspellingen te vragen van constructeurs over een periode van 50 jaar. In onze ogen zou eerst een onafhankelijk onderzoek moeten worden gedaan, voordat er conclusies worden getrokken en beleid wordt bepaald.

9. Hoe steunt de raad haar burgers?
Op basis waarvan drijft Ymere bewoners de buurt uit met angst? Weet de raad dat mensen angst aangepraat wordt? Ymere moet stoppen met het bewoners angst aanjagen met sloop en stoppen met deze geruchten te verspreiden. Door de herinterpretaie van het sociaal plan is er grote onrust en onzekerheid bij de bewoners met een vast huurcontract in het onderzoeksgebied. De HV heeft geprobeerd om in overleggen een uitspraak van Ymere te krijgen, die deze onzekerheid weg kan nemen. Ymere wil niets toezeggen en laat de bewoners nu al jaren in onzekerheid verkeren. Welke macht heeft Ymere?

10. Zou het niet verstandig zijn om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen naar de gang van zaken in de Van der Pekbuurt sinds 1998? Geld, visie en beleid.

De Huurders Vereniging Van der Pekbuurt ziet uw antwoorden en standpunten met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet.

Met vriendelijke groet,
Huurders Vereniging Van der Pekbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *