14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie “een tweede leven voor de Van der Pekbuurt” met het daaraan gekoppelde “woning programma” gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie ‘Een tweede leven voor de Van der Pek’
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.


Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie “een tweede leven voor de Van der Pekbuurt” met het daaraan gekoppelde “woning programma” gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie ‘Een tweede leven voor de Van der Pek’
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Beste heren Ron Onverzaagt, Wethouder Kees Diepenveen, Oktay Aslan,

We zijn blij dat Ymere op 28 november de toekomstvisie voor onze buurt heeft gepresenteerd. Wij hebben lang op deze visie moeten wachten. Er is nu ook helderheid verschaft over het daaraan gekoppelde woningprogramma in het voorbeeldgebied. De Van der Pekbuurt is onderdeel van Oud Noord. Cultuur-historisch hart met rondom grote nieuwe ontwikkelingen:
De Noord-oeverontwikkeling met het Eye institute, Overhoeks, Storkterrein, de Buiksloterham. De stad komt naar ons toe.

We zijn echter zeer geschrokken van de consequenties van deze toekomstvisie ‘Een tweede leven voor de Van der Pek’. Ymere presenteert een Top-down visie waarvoor 60% van de bestaande huizen in het voorbeeld gebied in 3 fases gesloopt gaat worden. De reprobouw die er voor in de plaatskomt ervaren wij als zouteloze imitatie. Naar onze mening wordt ongefundeerd uitgegaan van slopen waar Ymere zich veel geld kan besparen door eerst eens, per situatie te gaan kijken wat er precies nodig is. De kwaliteit van de woningen is niet zo slecht als Ymere doet voorkomen. Goede drainage is bijv. cruciaal voor de wijk.
De plannen van Ymere zijn dus geen renovatie maar een totale ‘Make-over’.

Ons idee bij een renovatie is een structurele verbetering en herindeling van bestaande woningvoorraad met de huidige bewoner als uitgangspunt. We ontkennen niet dat het tijd is voor een een serieuze opknapbeurt. Er is namelijk zeker sprake van (ernstig) achterstallig onderhoud. Als bewoners hebben we enkele sterke uitgangspunten voor de wijk geformuleerd:

•Geen sloop maar renovatie met terugkeer garantie.
•Renovatie is afgestemd op de huidige bewoners in de Van der Pekbuurt.
•Wijziging van het sociaal plan 2007 opnieuw toetsen door een draagvlakmeting.

De bewoners zijn in de huidige visie van Ymere niet het uitgangspunt. We zijn al jaren in overleg, maar er is geen van onze punten terug te vinden in de gepresenteerde visie. Dit ervaren we als een groot gemis. Er is geen dialoog, laat staan participatie. Tevens constateren we dat de visie van Ymere een visie op een eindresultaat is. De sloop wordt beargumenteerd door een toekomstig woonprogramma voor nieuwe meer vermogende bewoners.
We zijn er zelf van overtuigd dat de Van der Pekbuurt uitermate geschikt is om te renoveren en dat er d.m.v. gedeeltelijke verticale en horizontale samenvoegingen vanzelf een bijzondere woning differentiatie zal ontstaan. Omdat er nu al 22 verschillende woningtypen aanwezig zijn in de buurt! De gewenste variatie en differentiatie die Ymere ook wenst te bereiken, is al op grote schaal aanwezig. Dat is juist het ontwerp uit 1919 van de architect Van der Pek. Laten we daar trots op zijn!! Meer eigen woning bezit is zeer goed mogelijk door verkoop aan huidige bewoners.

Het grotere plaatje
We kunnen de plannen van Ymere niet geisoleerd bekijken. Op dit moment is er zeer veel aan de hand. Er is een grote economische crisis waarvan we de gevolgen dagelijks ervaren. De gebiedsontwikkeling op Overhoeks is stilgevallen. De grote aanpak van het Mosveld is van tafel. De bewoners in de Vd Pekbuurt zullen de komen de jaren geconfronteerd worden met verhogingen van hun gemeentebelastingen en rijksbelastingen. De punten van Donner verzwaren de vaste lasten . De huursubsidie heeft niet het eeuwige leven. Het recente onderzoek van het sociaal cultureel planbureau over Armoede laat zien dat de lasten aan de onderkant sterk zullen stijgen. Iets om ernstig rekening mee te houden. De plannen van Ymere drijven de woonlasten voor de bewoners op. Wij constateren dat de huidige bewoners als laatsten sociale huur zullen betalen. Na hen worden de huren te hoog. Zonde en niet nodig.
In de tijd (2004-2011) die Ymere heeft gebruikt om te plannen, is de wereld erg veranderd. Wij begrijpen de achterhaalde op eeuwige groei berekende sloopplannen niet. Wij willen een plan dat met een bescheiden toekomst rekening houdt. En er is toch ook een politieke uitspraak van kracht dat er niet gesloopt gaat worden in Oud Noord?

Bewoners zijn de Klant, de kwaliteit van de buurt is het uitgangspunt
Wij vinden het onverantwoord hier aan mee te werken en onze reputatie als buurtvertegen-woordiging hier aan te verbinden. Wij kunnen daarom niet akkoord gaan met de visie ‘Een tweede leven voor de van der Pek’ en geven geen toestemming voor sloop! Daarbij is de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt dermate verontrust over de huidige gang van zaken dat wij in november besloten hebben om samen met Hein de Haan een eigen visie te ontwikkelen op ‘een intelligente aanpak’ en die te presenteren begin 2012. Onze uitgangspunten zijn zoals eerder genoemd de bestaande bebouwing en een bewoner-gestuurd flexibel renovatie proces.
Geen eindbeelden of opportunistische aannames.
En vooral: geen hoogmoedige beslissingen in onzekere tijden.

Tot zover een eerste reactie, bij vragen zijn we graag bereid een en ander toe te lichten.
met vriendelijke groet.

Bestuur Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *