Uitgangspunten voorwaarden voor samenwerking ondertekend

Sinds mei 2012 hebben de Huurdersvereniging(HV) en Ymere onder leiding van een onafhankelijk mediator gesprekken gevoerd om uit de impasse te komen. Deze mediation en recente politieke en economische ontwikkelingen hebben de weg vrij gemaakt voor een nieuwe samenwerking met een brede participatie van bewoners. Bij deze brief treft u de complete tekst van de getekende ‘Uitgangspunten voor samenwerking Van der Pekbuurt’ aan.

Sinds mei 2012 hebben de Huurdersvereniging(HV) en Ymere onder leiding van een onafhankelijk mediator gesprekken gevoerd om uit de impasse te komen. Deze mediation en recente politieke en economische ontwikkelingen hebben de weg vrij gemaakt voor een nieuwe samenwerking met een brede participatie van bewoners. Bij deze brief treft u de complete tekst van de getekende ‘Uitgangspunten voor samenwerking Van der Pekbuurt’ aan.

Korte uitleg uitgangspunten

In deze overeenkomst is vastgelegd hoe we de komende tijd met elkaar omgaan in het overleg, over een nog vast te stellen aanpak van de woningen in het onderzoeksgebied van de vd Pekbuurt. (het deel ten zuiden van de Jasmijnstraat).

Voor de Huurdersvereniging waren er vier uitgangspunten / zekerheden van belang om het overleg met Ymere te kunnen vervolgen.

  • een terugkeergarantie voor de 94 vaste bewoners van het onderzoeksgebied
  • Behoud van rechten uit het huurcontract
  • voldoende inbreng / invloed van bewoners en de HV.
  • voldoende draagvlak voor de nog te maken plannen

Voor Ymere was van belang dat bij het maken van de plannen een aanpak per blok mogelijk zou zijn en er ruimte ontstaat om verschillende varianten uit te kunnen voeren.

In de samenwerkingsovereenkomst is nu vastgelegd dat:

  1. Er de komende tijd onderzoek wordt gedaan naar de verschillende soorten van ingrepen. De HV en een nog op te richten bewonersklankbordgroep zijn betrokken  bij dit onderzoek.
  2. De bewoners van het onderzoeksgebied zullen worden gevraagd naar hun wensen zoals voorkeur voor wel of geen terugkeer naar eigen huis of gebied en voorkeur voor bepaald type ingreep. (zie complete tekst overeenkomst)
  3. Bewoners die terugkeren binnen het gebied hun huurrechten behouden die voortkomen uit hun huurcontract.
  4. Er afspraken zijn gemaakt over de participatie en inbreng van bewoners via de Huurdersvereniging, via de bewoners-klankbordgroep en op individueel niveau
  5. Het bereiken van draagvlak voor de plannen voor alle partijen van groot belang is.

Varianten onderzoek

Deze nieuwe afspraken betekenen niet dat Ymere en de Huurdersvereniging het al eens zijn over hoe de woningen moeten worden aangepakt. Wel zijn partijen het er over eens dat er hoognodig iets moet gebeuren om de van der Pekbuurt op te knappen. De komende maanden worden gebruikt om er gezamenlijk achter te komen wat bewoners willen en om te onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn, rekening houdend met de kwaliteiten van de buurt, de wensen van bewoners (ook die van buiten het onderzoeksgebied) en de haalbaarheid van de voorstellen. Bij dit onderzoek zijn ook Bureau Monumenten en Stadsdeel Noord en Centrum betrokken.

4 maart Informatie bijeenkomst

Voor vaste bewoners voorbeeldgebied

Speeltuin Volewijck, heimansweg 33

20:00 tot 21:30 uur

Op deze bijeenkomst zullen de HV en Ymere uitleg geven over de uitgangspunten voor samenwerking. Wij zullen uitleggen hoe we hiertoe gekomen zijn, welke partijen nu betrokken zijn bij de vd Pekbuurt en hoe we verder willen gaan met de input van bewoners.

Belangrijk onderdeel is de bewoners participatie. Het is van belang dat u als vaste huurder in het proefgebied begrijpt wat de nieuwe ontwikkelingen voor u zullen betekenen. En dat u kunt meepraten in de nieuwe klankbordgroep.

Zowel de Huurdersvereniging als Ymere roepen bewoners op om zich te laten informeren en om hun stem te laten horen. Zodat we van onze vd Pekbuurt weer een aantrekkelijke buurt kunnen maken.

 

6 maart start van de klankbordgroep

De klankbordgroep en de Huurdersvereniging voeren in de Werkgroep `Bewonersgesprekken’ overleg met Ymere. De klankbordgroep komt vier maal bij elkaar om de bewonersgesprekken voor te bereiden, uitgevoerd door de Woonbond, en de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken. Wilt u ook meedenken over de bewonersgesprekken, wat zijn belangrijke vragen voor de huidige bewoners? Hoe wordt de enquête opgesteld?

Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 6 maart a.s. aanmelden voor de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar s.heijink@ymere.nl of het aanmeldingsformulier in te vullen en in bijgevoegde retourenvelop te versturen of in de bus doen op Oleanderstraat 18-1h. De vergaderingen zijn gepland op woensdag 6 maart, 13 maart, 20 maart en 24 april, steeds om 19:30 uur  in het Projectbureau Van der Pekstraat 49.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt via info@vdpekbuurt.nl of bellen tussen 18:00 en 21:00 uur met Isabel Nielen

020-7719973.

Namens Huurdersvereniging van der Pekbuurt

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *