Nieuwsbrief januari 2019

Hieronder kunt u de nieuwste nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief huurdersvereniging januari 2019

Het is even geleden dat u van ons heeft gehoord, maar zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief heeft de huurdersvereniging niet stil gezeten. Bovendien is er nu los van de hv een Vereniging Pek Warmte in oprichting, waarin huurders, ondernemers en kopers zich samen buigen over het aardgasvrij maken van de wijk. Het gebied van de vereniging beslaat in totaal 2500 woningen en gebouwen (waaronder bijvoorbeeld de school Hyperion). De 1100 woningen waar huurdersvereniging Van der Pek op dit moment de belangen van behartigt vallen er ook onder, maar Pek Warmte bestaat onafhankelijk van de hv. Wél zit een aantal leden van de huurdersvereniging ook in de Vereniging Pek Warmte i.o., zoals Alexandra van der Tol, Bert Mussig en Kirsten Zimmerman.

Gesprekken met Ymere over de renovatieplannen

De gesprekken tussen de huurdersvereniging en Ymere lopen nog steeds door. Zo kwamen we op 11 december bij elkaar om het participatieplan te bespreken. Dat is de manier waarop de huurdersvereniging tijdens de renovatie de belangen van de bewoners zal behartigen. In de eerste fase, de zogenaamde oriëntatiefase, is vooral het bewonersonderzoek van groot belang. Dat staat voor maart 2019 in de planning. Hierin kunnen alle huurders hun woonwensen aangeven en zo invloed uitoefenen op hoe de wijk gerenoveerd zal worden. Aan de hand van de resultaten stelt Ymere in het najaar een voorkeursscenario op. In de ontwikkelingsfase wordt dit scenario verder uitgewerkt tot een projectplan, maar dat gebeurt pas in 2020. De renovatie start niet voor 2022 en 70 procent van de huurders moet met de definitieve plannen instemmen. Het volgende gesprek met Ymere is op 11 februari gepland.

Evaluatie zuidelijk deel

De huurdersvereniging heeft aanvullingen gegeven op de evaluatie van de renovatie van het zuidelijk deel van de Van der Pekbuurt. Voor ons gaat een renovatie niet alleen over huizen, maar vooral over mensen en hun leefomgeving. Door Ymeres aanpak van het zuidelijk deel voor 2012 verdween de sociale samenhang in de wijk. Van de 370 bewoners waren er bij aanvang van de renovatie nog maar 60 over. Het is voor ons van belang dat in het noordelijk deel huidige bewoners niet worden verjaagd door gelddruk of verhipping. De Van der Pekbuurt is voor iedereen: Oud-Noorderlingen, Arabische Nederlanders, hipsters, winkeliers, huurders en kopers. En om het karakter van de buurt te behouden is het voor de hv van belang dat de laatste groep in aantal beperkt blijft. We willen dat de buurt over 10 jaar nog herkenbaar is, inclusief de groene gebieden die er nu zijn en sociaal gedeelde ruimtes, zoals de binnentuinen. Ook staat de hv maatwerk per blok voor, in samenwerking met bewoners en huurdersvereniging.

Nieuwe procesmanager Ymere

Ook kondigde Ruth Lanting – de afgelopen jaren procesmanager van de renovatie bij Ymere – aan dat ze met haar werk gaat stoppen en zal worden opgevolgd door Michelle Oudhuis. Zij is al langer procesmanager bij Ymere en enthousiast om in de Van der Pekbuurt aan de slag te gaan.

Vereniging Pek Warmte i.o.

De Van der Pekbuurt moet net als een aantal andere wijken in Amsterdam-Noord van het gas af. De gaskraan in Groningen gaat dicht en om klimaatverandering tegen te gaan (denkend aan de hete zomer van afgelopen jaar) moet de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen drastisch worden verminderd. De gemeente Amsterdam heeft de Van der Pekbuurt aangewezen als proeftuin voor deze energietransitie, omdat hier ook een renovatie gaat plaatsvinden.

Ook bestaat er in Amsterdam de zogenoemde ‘City Deal’. Dat zijn plannen en afspraken om te komen tot een stad zonder aardgas tussen de gemeente Amsterdam, woningcorporaties (o.a. Ymere), netbeheerders en energiemaatschappijen (o.a. Nuon). Deze plannen komen er grotendeels op neer dat het al bestaande warmtenet (stadsverwarming) uitgebreid wordt naar veel meer Amsterdamse buurten. Via dat warmtenet wordt warm water naar de huizen geleid om daarmee onze radiatoren te vullen en de huizen te verwarmen. Het is een van de alternatieven en op dit moment heeft het de voorkeur van Ymere.

Haken en ogen

De bronnen van de stadswarmte zijn volgens de Vereniging Pek Warmte helaas niet duurzaam. Er wordt afval verbrand – die bij gebrek aan hoeveelheid bijvoorbeeld uit Engeland of Hongarije wordt geïmporteerd – en zogenaamde biomassa. Dit laatste kunnen in Canada of Litouwen gekapte bomen zijn, die geperst tot biomassa hier ‘groen’ worden verstookt. Boekhoudkundig vermindert Nederland zo hoegenaamd haar CO2-uitstoot.

Ook valt er kijkend naar de City Deal het een en ander af te dingen op de neutraliteit van de verhouding tussen de gemeente en Nuon. Kort gezegd lijkt Amsterdam verplicht om bij Nuon zijn warmte af te nemen. Doet de gemeente dat niet dan is er waarschijnlijk een financieel en juridisch probleem.

Als derde probleem is er het gebrek aan burgerparticipatie. De gemeente organiseerde dit najaar een ‘sleutelfiguren’-avond in buurthuis Van der Pek met regisseur aardgasvrij in Noord Marja Visser en op 29 januari komt er een informatieavond voor de buurt met wethouder Marieke van Doorninck, maar het besluit om te kiezen voor stadswarmte van Nuon lijkt in ieder geval bij de gemeente en Ymere al in kannen en kruiken. 70 procent van de huurders echter moet met deze beslissing akkoord gaan. Voor vastgoedeigenaren is het nog onduidelijk of ze de vrijheid krijgen om een alternatief te kiezen.

Deze problemen zijn precies de reden dat de Vereniging Pek Warmte is ontstaan. We willen dat de buurt een duidelijke stem heeft en mag meebeslissen wat het beste is voor de wijk. In de eerste plaats willen we daarom een onafhankelijk onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van energievoorziening en het kostenplaatje. Gezien de urgentie van klimaatverandering lijken ons écht groene energie en optimale isolatie van de huizen twee belangrijke voorwaarden.

De Vereniging Pek Warmte i.o. tot nu toe

Op 8 november organiseerden we vanuit huurdersvereniging Van der Pek een informatie-avond voor belangstellenden over aardgasvrij in de bibliotheek aan het Mosveld. Mischa Meerburg van AmsterdamFossielVrij (een belangeloos burgerinitiatief zoals Urgenda) belichtte toen de stadswarmte en een aantal alternatieven. Op 7 januari kwam de Vereniging Pek Warmte i.o. voor het eerst officieel bij elkaar. Die bestaat uit bewoners, huurders, kopers, woonbootbezitters, ondernemers en een aantal leden van huurdersvereniging Van der Pek.

De samenwerking met !Woon

De organisatie !Woon staat de bewoners bij in de energietransitie. Hielke Ploeg wil graag contact met buurtbewoners en organisaties in de buurt die willen meedenken en praten over de komende veranderingen.

h.ploeg@wooninfo.nl of bel 06-588 70 993

!WOON Home

Contact, spreekuur en buurtbijeenkomst

Om met ons in contact te komen kunt u een mail sturen naar info@vdpekbuurt.nl

Ook kunt u kijken op www.vdpekbuurt.nl.

Elke eerste maandag van de maand komt er van 12 tot 14 een huurdersspreekuur. Zo is de hv beter bereikbaar en kunt u ons vertellen wat er bij u leeft, zodat we u nog beter kunnen vertegenwoordigen. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

De buurtbijeenkomst die we eind november hadden aangekondigd komt er ook nog, maar we wilden nu eerst de informatieavond van de gemeente op 29 januari afwachten.

Word lid!

Word lid van Huurdersvereniging Van der Pek. Samen staan we sterk!

Maak € 5 over op NL90 TRIO 0390 504122 t.n.v. Vereniging Van der Pekbuurt. Vermeld ook uw adres en e-mail.

Belangrijke datum!

Komt allen 29 januari naar restaurant Tolhuistuin aan de IJpromenade 2 om van 19:00 tot 21:15 in gesprek te gaan met wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) op de informatieavond over aardgasvrij georganiseerd door de gemeente. De huurdersvereniging, Vereniging Pek Warmte i.o. en !Woon zijn ook aanwezig. Graag aanmelden via www.amsterdam.nl/bijeenkomstaardgasvrij. Wacht met het laatste niet te lang, want de plekken gaan hard.

Met hartelijke groet! Kirsten, Bart, Alexandra, Bert O. en Bert M.