Amsterdam Noord – Coalitieakkoord bekeken – oktober 2011

Coalitieakkoord 2010-2014
PvdA – GroenLinks – SP
9 april 2010

Het coalitieakkoord bekeken op renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt.
Een samenvatting met relevantie informatie.
Het geheel is 10 pagina’s tekst.
Zie de link naar het PDF bestand onderaan deze tekst.

Coalitieakkoord 2010-2014
PvdA – GroenLinks – SP
9 april 2010

Het coalitieakkoord bekeken op renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt.
Een samenvatting met relevantie informatie.
Het geheel is 10 pagina’s tekst.
Zie de link naar het PDF bestand onderaan deze tekst.


[… xxxxx …] is een gedeelte tekst weggelaten. Alles wat betrekking heeft op wonen staat hier centraal. De inleidende tekst is echter wel interessant
en zegt veel over de visie van deze coalitie.
Onderstreping van tekst is van ondergetekende.


Bouwen en Verbinden
Noord in Uitvoering!

pag.2

Het investeren in mensen en samenleving en het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle Noorderlingen, heeft het stadsdeel ondernemender, afwisselender, socialer en veiliger gemaakt. Op de oude NDSM-werf, in de Buiksloterham en in het Centrum Amsterdam-Noord zorgt nieuwe bedrijvigheid voor werk, de werkloosheid laat een daling zien, oude wijken zijn en worden opgeknapt en het milieu delft daarbij niet het onderspit. Integendeel. Nieuwbouw in Noord betekent vooral duurzaam bouwen.
Op cultureel gebied zit Noord ook in de lift: nieuwe horeca, theaters en musea hebben er voor gezorgd dat de IJ-oever is uitgegroeid tot een culturele hotspot! Verleden en heden gezamenlijk op weg naar een nieuwe toekomst. Altijd optimistisch maar wel met oog voor de realiteit. Nog teveel mensen in Noord missen het perspectief om op eigen kracht hun weg te vinden. En dat moet anders. Het stadsdeel gelooft en investeert in de kracht van haar bewoners en in hun kwaliteiten. Dit alles draagt ertoe bij dat het stadsdeel gegroeid is van een in zich zelf gekeerd stadsdeel tot een stadsdeel dat binnen en buiten de gemeentegrenzen ertoe doet.

Verleden en heden; oud en nieuw. Het nieuwe stadsdeelbestuur koestert het optimisme en zal het ‘oude’ met het ‘nieuwe’ de komende vier jaar vooral resultaatgericht met elkaar trachten te verbinden. Want het stadsdeel staat de komende jaren voor grote uitdagingen die vragen om daadkracht en creatieve oplossingen. De economische- en financiële crisis treft ook Amsterdam-Noord. In de komende bestuursperiode zal het stadsdeel zo’n 11 miljoen euro moeten bezuinigen. Dit is in alle opzichten een hard gegeven. Met elkaar moeten wij onderzoeken hoe wij dit het beste kunnen doen. Wij hebben als bestuur geen heilige huisjes. Waar bezuinigingen noodzakelijk zijn, worden de lasten zodanig verdeeld dat iedereen mee kan blijven doen!
In de voorgaande jaren zijn de lokale lasten vrijwel gelijk gebleven en het bestuur wil ook in deze periode de stijging van de lokale lasten zoveel mogelijk beperkt houden. Ons uitgangspunt is: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten! Het stadsdeel zal meer dan tot nu toe steeds het geval was, de rol innemen van stimulator en initiator. De uitdaging waar het stadsdeelbestuur de komende vier jaar voor staat is bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te prikkelen om eigen initiatieven te nemen die een bijdrage leveren aan een leefbaar, solidair en bruisend stadsdeel. Iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd mee te doen.
Participatie is de komende bestuursperiode een sleutelwoord. De komen jaren zullen wij ons blijven inzetten voor het creëren van meer werkgelegenheid, het verbeteren van het onderwijs en voor een gevarieerder aanbod van woningen.

pag.3

[… over werk, scholing, en bereikbaarheid van Amsterdam Noord …]
[… over de jeugd …]

pag.4

[… over scholing, mogelijkheden voor de jeugd, jongerencentra …]
[… over het uitvoeren van eerder geplande projecten: woningen en bedrijfsruimtes, afbouw van de Noord/Zuidlijn, nieuw zwembad en nieuwbouw van de winkelcentra op het Mosplein, De Banne en het Waterlandplein.  …]

Het nieuwe bestuur start de komende periode geen grootschalige sloopplannen. Wij bouwen aan gevarieerde wijken met verschillende soorten woningtypes voor jong en oud, arm en rijk. Er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor de mensen met een smalle beurs. Het bestuur blijft hier nauwkeurig op toezien. Verder zullen er afspraken gemaakt worden met corporaties over de verkoop van sociale huurwoningen. De verkoop van huurwoningen aan de zittende bewoners wordt gestimuleerd, over de verkoop van sociale huurwoningen aan derden worden afspraken gemaakt met de corporaties. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe bestuur is dat het aantal betaalbare huurwoningen in Noord niet in gevaar komt.

[… verder over zwembad en winkelcentra en parkeren…]

Op deze wijze wil het bestuur tot een zorgvuldige afweging komen die op steun kan rekenen van de Noordse bevolking. Amsterdam-Noord is steeds meer deel van Amsterdam en is daardoor interessant als vestigingsplaats voor kunstinstellingen en culturele initiatieven. Voor de bewoners van Noord is dat een belangrijke ontwikkeling waarop wij de komende jaren willen blijven inzetten. Want kunst en cultuur zijn belangrijke instrumenten voor het bevorderen en versterken van participatie, creativiteit en samenwerking tussen mensen met uiteenlopende achtergronden, interesses en vaardigheden.

pag.5

Met deze missie treden wij de komende, economisch onvoorspelbare, bestuursperiode vol vertrouwen tegemoet. Wij streven naar een sociaal en betrokken Amsterdam-Noord! Hierna volgt een overzicht van onze voornemens op hoofdlijnen.

Programma 1: Jeugd & Onderwijs
Ook in de komende bestuursperiode is de jeugd in Amsterdam-Noord één van de speerpunten van ons beleid. Kinderen en jongeren van nu verdienen voldoende kansen om zichzelf te kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat onze jeugd onbezorgd kan opgroeien in een veilige omgeving en goed onderwijs geniet.

[… zeven punten m.b.t.  Jeugd & Onderwijs …]

Programma 2: Veiligheid
Het is van belang dat iedere Noorderling overdag en ’s nachts veilig over straat kan. Handhaving van de openbare veiligheid is dan ook een kerntaak die de overheid serieus moet noemen.

[… vijf punten m.b.t. Veiligheid …]

Programma 3: Dienstverlening
Vertrouwen in het stadsdeel is essentieel voor het functioneren van het stadsdeelbestuur. Het
stadsdeel geeft hierbij het goede voorbeeld met duidelijke regels over integriteit.

[… vier punten m.b.t. Dienstverlening …]

Programma 4: Zorg, Welzijn, Sport & Cultuur
Iedere Noorderling moet meedoen in de samenleving. Helaas is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De kwetsbare groepen verdienen extra aandacht.

[… zestien punten m.b.t. Zorg Welzijn Sport & Cultuur – drie hieronder …]

•    Bewonersinitiatieven worden gesteund.
•    Het nieuwe bestuur voert een activerend armoedebeleid, waarbij het activeringsfonds als
middel ingezet blijft worden.
•    Het stadsdeel voert een ouderenbeleid dat erop gericht is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen; met zorg en steun voor de mantelzorgers.

Programma 5: Beheer Openbare Ruimte & Milieu
Als nieuw bestuur vinden wij dat Amsterdam-Noord een voortrekkersrol op het gebied van Natuur en Milieu moet blijven vervullen. Noord moet het groenste stadsdeel van de stad blijven. Wij zetten ons de komende vier jaar in voor een schoon, heel en duurzaam Amsterdam-Noord.

[… elf punten Beher Openbare Ruimte & Milieu – drie hieronder …]

•    De openbare ruimte wordt op efficiënte wijze onderhouden met speciale aandacht voor bereikbaarheid en begaanbaarheid voor kinderwagens en mensen met een handicap. Daarnaast is er speciale aandacht voor speelplekken voor kinderen, parken en openbaar groen. Ook het ophogen van bushaltes is een voorbeeld om dit streven te realiseren.
•    Bewoners moeten beter worden voorgelicht over duurzaam gebruik van energie, licht en
water.
•    Met het kappen van bomen wordt terughoudend omgegaan. Bij bouw wordt zo lang mogelijk gewacht met het verwijderen van groen zodat een terrein niet onnodig braak ligt.

Programma 6: Bouwen & Wonen
Het wordt een grote uitdaging om ondanks de economische crisis door te blijven bouwen in Noord. De belangrijkste doelstelling voor de komende vier jaar is het afronden van de stedelijke vernieuwingprojecten in de Banne en Nieuwendam-Noord

[… dertien punten Bouwen & Wonen – alle dertien hieronder …]

•    De overheid blijft een financiële bijdrage leveren aan belangrijke duurzaamheidmaatregelen als zonnepanelen en isolatie. Investeren in energiebesparing en duurzame oplossingen is goed voor de economie omdat het zorgt voor werk en het is tevens goed voor de toekomst omdat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.
•    In de afspraken met woningcorporaties over nieuwbouw en stedelijke vernieuwing stimuleert het stadsdeelbestuur dat klimaatneutraal bouwen en wonen een zo hoog mogelijke prioriteit krijgt. Ook worden afspraken gemaakt over het beter isoleren van woningen.
•    De bestaande bouwprogramma’s waarvoor sloop al heeft plaatsgevonden, worden zo snel mogelijk tot uitvoering gebracht. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan woningen en bedrijfsruimtes, maar ook aan de afbouw van de Noord-Zuidlijn, een nieuw zwembad en de nieuwbouw van de winkelcentra op het Mosveld, Waterlandplein en De Banne.
•    Het nieuwe bestuur heeft geen grote sloopplannen op stapel staan in de komende periode.
•    Bij het bouwen van nieuwe woningen streven wij naar een zo groot mogelijke variëteit aan verschillende soorten woningen in een wijk. Wij zullen er op toezien dat er in heel Noord voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor die mensen met een minder grote beurs.
•    Het aantal woningen voor starters wordt vergroot door o.a. het uitbreiden van het aantal locaties waar huisvesting (tijdelijk, koop of huur) kan worden gerealiseerd.
•    Het beleid waarin bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale huurwoningen worden gebouwd, blijft van kracht. Verkoop van bestaande huurwoningen moet mogelijk blijven met een voorkeur voor verkoop aan eigen bewoners. Het aantal betaalbare huurwoningen moet hierdoor niet in gevaar komen. Goede afspraken met woningcorporaties hierover zijn noodzakelijk.
•    Het stadsdeel zet zich ervoor in dat de ruimte voor verkoop van sociale huurwoningen niet verder uitgebreid wordt bovenop de al gemaakte stedelijke afspraken.
•    Woningcorporaties worden meer op hun verantwoordelijkheden aangesproken, met name op het gebied van onderhoud.
•    Door de toenemende vergrijzing moet er bij het bouwen van woningen gelet worden op voldoende nieuwbouw van woningen speciaal voor ouderen en mensen met een beperking, zodat ook deze groep zo lang mogelijk zelfredzaam blijft.
•    De mogelijkheden tot uitbreiding van jongeren- en studentenhuisvesting wordt, in het licht van het streven naar de vestiging van een HBO-faculteit, nader onderzocht.
•    De bouw van het nieuwe zwembad moet in deze bestuursperiode eindelijk van de grond komen. Voorts is ons streven dat het nieuwe zwembad voldoet aan bijzondere prestaties op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid.
•    Zolang op het Waterlandplein niet wordt gebouwd, zal in het Breehorn-gebied niet worden gesloopt.

Programma 7: Werken & Economische ontwikkeling
Het stadsdeel staat de komende jaren voor enkele grote uitdagingen. De economische- en financiële crisis treft ook Amsterdam-Noord. Toch willen wij ons de komende periode inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen en de stijging van lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Waar lokale lasten moeten stijgen wordt deze lastenverhoging zodanig verdeeld dat iedereen in Amsterdam-Noord mee kan blijven doen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten!

[… tien punten Werken & Econimische ontwikkeling – twee hieronder …]

•    De nieuwbouw van de winkelcentra op het Mosveld, De Banne en het Waterlandplein is van belang voor de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en de werkgelegenheid in Noord. Met de herontwikkeling van deze winkelcentra worden, zoals besloten in de vorige bestuursperiode, drie parkeergarages gebouwd. Met de ontwikkelaar van de parkeergarages zijn afspraken gemaakt over “niet concurrerend parkeren” in de nabije omgeving van de parkeergarages. Hoe deze afspraken in de praktijk vorm krijgen, wordt in elke afzonderlijke situatie onderzocht, waarbij alle opties tegen het licht worden gehouden en de belangen van omwonenden, het winkelend publiek en ondernemers zorgvuldig worden gewogen. Tevens is ook het financiële kader van het stadsdeel een factor die bij deze afweging een rol speelt. Met bewoners in de gebieden waar nu voor parkeren betaald moet worden, wordt de huidige situatie geëvalueerd. Op deze wijze wil het bestuur tot een zorgvuldige afweging komen die op steun kan rekenen van de Noordse bevolking.
•    Het stadsdeel nodigt alle bedrijven in Noord uit tot een sterke maatschappelijke inzet. Die inzet kan in de vorm van het aanbieden van stageplaatsen, het in dienst nemen van langdurig werklozen of arbeidsgehandicapten of het mede organiseren van evenementen in buurten.

Programma 8: Bestuur & Participatie
De komende periode gaan we de digitale dienstverlening verder verbeteren. De mogelijkheden van de moderne media zullen worden ingezet om de bewoners en ondernemers beter te bedienen.

[… twee punten Bestuur & Particiatie – alle twee hieronder …]

•    Dit bestuur durft de bewoners van Noord te vragen naar hun mening en doet daar ook iets mee. Mensen worden vroeg betrokken bij plannen voor hun buurt. Plannen voor de buurt worden gemaakt met de bewoners, zij zijn de experts van hun buurt.
•    Het bestuur hecht aan goede contacten met de buurten en zal hierin een actieve rol spelen. Goed functionerende bestaande buurtbeheren behouden hun ondersteuning.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *